Provozní řád internetového obchodu – www.orangefrog.store

I. Obecná ustanovení

 1. Tato pravidla vymezují obecné podmínky, způsob poskytování elektronických služeb a prodeje prostřednictvím internetového obchodu www.orangefrog.store. Obchod provozuje Wojciech Marciniak, podnikající pod názvem ORANGE FROG WOJCIECH MARCINIAK, zapsaný v Centrálním registru podnikatelů a informací o podnikatelské činnosti, vedeném příslušným ministrem hospodářství na adrese Letnia 1, 53-018 Wrocław, NIP 8992883431, REGON 386711905, dále jen Prodávající.
 2. Kontakt s prodávajícím probíhá prostřednictvím:
  1. e-mailová adresa: ask@orangefrog.store;
  2. kontaktní formulář na stránkách internetového obchodu;
  3. chat k dispozici na webových stránkách internetového obchodu.
 3. Tyto předpisy jsou průběžně k dispozici na internetových stránkách www.orangefrog.store, a to způsobem, který umožňuje kdykoli získat, reprodukovat a konsolidovat jejich obsah vytištěním nebo uložením na nosič.
 4. Prodávající upozorňuje, že využívání Služeb poskytovaných elektronicky může být ze strany každého uživatele internetu spojeno s riziky spočívajícími v možnosti zavlečení škodlivého softwaru do systému ICT Klienta a získání a modifikace jeho dat neoprávněnými osobami. Aby se předešlo riziku těchto hrozeb, měl by výše uvedený klient používat vhodná technická opatření k minimalizaci jejich výskytu, zejména antivirový software a firewall.

II. Definice

Pojmy používanými v tomto řádu se rozumí:

 1. Pracovní dny – jedná se o dny od pondělí do pátku s výjimkou státních svátků.;
 2. Zákazník – fyzická osoba s plnou způsobilostí k právním úkonům, fyzická osoba podnikající, právnická osoba nebo organizační složka, která není právnickou osobou, jíž zvláštní předpisy přiznávají způsobilost k právním úkonům, která zadává Objednávku v Internetovém obchodě nebo využívá jiné Služby dostupné v Internetovém obchodě.;
 3. Občanský zákoník – zákon ze dne 23. dubna 1964 (Sbírka zákonů č. 16, položka 93 ve znění pozdějších předpisů);
 4. Účet – část internetového obchodu přidělená danému klientovi, prostřednictvím které může klient provádět určité akce v rámci internetového obchodu;
 5. Spotřebitel – zákazník, který je spotřebitelem ve smyslu článku 22[1] občanského zákoníku;
 6. Podnikatel – Zákazník, který je podnikatelem ve smyslu článku 43[1] občanského zákoníku;
 7. Pravidla – tento dokument;
 8. Zboží – produkt prezentovaný v internetovém obchodě, jehož popis je k dispozici u každého z prezentovaných produktů;
 9. Kupní smlouva – kupní smlouva o prodeji Zboží ve smyslu občanského zákoníku uzavřená mezi Prodávajícím a Zákazníkem;
 10. Služby – služby poskytované prodávajícím zákazníkům elektronicky ve smyslu zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování elektronických služeb (Sbírka zákonů č. 144, položka 1204, v platném znění);
 11. Zákon o právech spotřebitelů – zákon ze dne 30. května 2014 o právech spotřebitelů (Sbírka zákonů 2014, č. 827);
 12. Zákon o poskytování služeb elektronickými prostředky – Zákon ze dne 18. července 2002 o poskytování služeb elektronickými prostředky (Sbírka zákonů č. 144, položka 1204 v platném znění);
 13. Objednávka – projev vůle Zákazníka směřující přímo k uzavření Kupní smlouvy, ve kterém je uveden zejména druh a počet Zboží.

III. Pravidla používání internetového obchodu

 1. Používání internetového obchodu je možné za předpokladu, že systém ICT používaný zákazníkem splňuje následující minimální technické požadavky:
  1. počítač nebo mobilní zařízení s přístupem na internet;
  2. přístup k e-mailu;
  3. Internet Explorer verze 11 nebo novější, Firefox verze 28.0 nebo novější, Chrome verze 32 nebo novější, Opera verze 12.17 nebo novější, Safari verze 1.1 nebo novější;
  4. povolit soubory cookie a Javascript ve webovém prohlížeči.
 2. Používáním internetového obchodu se rozumí jakákoli činnost zákazníka, která vede k jeho seznámení s obsahem obchodu.
 3. Zákazník je zejména povinen:
  1. neposkytovat ani nepřenášet obsah, který je zakázán zákonem, např. obsah, který propaguje násilí, je hanlivý nebo porušuje osobnostní práva a jiná práva třetích stran;
  2. používat internetový obchod způsobem, který nenarušuje jeho provoz, zejména pomocí specifického softwaru nebo zařízení;
  3. neprovádět činnosti, jako je: zasílání nebo umisťování nevyžádaných obchodních informací (spamu) v rámci internetového obchodu;
  4. používat internetový obchod způsobem, který nezatěžuje ostatní zákazníky a prodávajícího;
  5. používat jakýkoli obsah umístěný v rámci internetového obchodu pouze pro vlastní potřebu;
  6. používat Internetový obchod způsobem, který je v souladu s ustanoveními platných právních předpisů Polské republiky, ustanoveními Provozního řádu a obecnými zásadami používání Internetu.

IV. Služby

 1. Prodávající umožňuje prostřednictvím internetového obchodu bezplatně využívat Služby, které poskytuje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
 2. Služba vedení účtu v internetovém obchodě je k dispozici po registraci. Registrace probíhá vyplněním a přijetím registračního formuláře, který je k dispozici na jedné ze stránek internetového obchodu. Smlouva o poskytování služby spočívající ve zřízení účtu v internetovém obchodě se uzavírá na dobu neurčitou a zaniká podáním žádosti zákazníka o zrušení účtu.
 3. Zákazník má možnost zasílat zprávy prodávajícímu prostřednictvím kontaktního formuláře. Smlouva o poskytování Služby spočívající ve zpřístupnění interaktivního formuláře umožňujícího Klientům kontaktovat Prodávajícího se uzavírá na dobu určitou a zaniká okamžikem odeslání zprávy Klientem.
 4. Zákazník může kontaktovat prodávajícího prostřednictvím chatu, který je k dispozici na webových stránkách internetového obchodu. Smlouva o poskytování služeb spočívajících ve zpřístupnění interaktivní chatovací místnosti, která umožňuje Klientům kontaktovat Prodávajícího, se uzavírá na dobu určitou a zaniká okamžikem, kdy Klient chatovací místnost uzavře nebo opustí webové stránky Internetového obchodu.
 5. Zákazník má možnost vkládat do internetového obchodu individuální a subjektivní vyjádření týkající se například Zboží nebo průběhu transakce. Přidáním prohlášení zákazník prohlašuje, že vlastní veškerá práva k tomuto obsahu, zejména autorská majetková práva, práva související a práva průmyslového vlastnictví. Smlouva o poskytování služeb spočívajících ve zveřejňování názorů na Zboží v Internetovém obchodě se uzavírá na dobu určitou a zaniká okamžikem přidání názoru.
 6. Výroky by měly být upraveny jasně a srozumitelně, navíc nesmí porušovat platné zákony, včetně práv třetích stran – zejména nesmí být pomlouvačné, porušovat osobnostní práva nebo představovat jednání nekalé soutěže. Zveřejněná prohlášení jsou šířena na internetových stránkách internetového obchodu.
 7. Zadáním položky zákazník souhlasí s volným užitím této položky a jejím zveřejněním prodávajícím, jakož i s vytvořením díla ve smyslu zákona o autorském právu a právech souvisejících s právem autorským (Sbírka zákonů 1994, č. 24, položka 83).
 8. Prodávající má právo pořádat příležitostné soutěže a propagační akce, jejichž podmínky budou uvedeny na webových stránkách obchodu. Akce v internetovém obchodě nelze kombinovat, pokud není v podmínkách dané akce uvedeno jinak.
 9. V případě, že Klient poruší ustanovení těchto Pravidel, může Prodávající po předchozí neúčinné výzvě k zastavení nebo odstranění porušování a stanovení přiměřené lhůty vypovědět smlouvu o poskytování Služeb se 14denní výpovědní lhůtou.

V. Postup při uzavírání kupní smlouvy

 1. Informace o Zboží uvedené na webových stránkách Obchodu, zejména jeho popis, technické a užitné parametry a ceny, představují výzvu k uzavření Smlouvy ve smyslu § 71 Občanského zákoníku.
 2. Veškeré zboží dostupné v internetovém obchodě je zcela nové a bylo legálně uvedeno na polský trh.
 3. Podmínkou zadání objednávky je mít aktivní e-mailový účet.
 4. V případě podání Objednávky prostřednictvím Objednávkového formuláře dostupného na webových stránkách Internetového obchodu je Objednávka podána Prodávajícímu Zákazníkem v elektronické podobě a představuje návrh na uzavření Kupní smlouvy na Zboží, které je předmětem Objednávky. Nabídka podaná v elektronické podobě je pro Klienta závazná, pokud Prodávající zašle na Klientem uvedenou e-mailovou adresu potvrzení o přijetí k provedení Objednávky, které představuje prohlášení Prodávajícího o přijetí nabídky Klienta, a jeho přijetím Klientem je uzavřena Kupní smlouva.
 5. Podání objednávky v internetovém obchodě zasláním elektronické zprávy nebo zasláním zprávy prostřednictvím kontaktního formuláře probíhá v pracovní dny a v hodinách uvedených na webových stránkách internetového obchodu. Za tímto účelem by měl zákazník:
  1. uvést v e-mailové zprávě nebo ve zprávě zaslané prostřednictvím kontaktního formuláře adresované Prodávajícímu název Zboží z nabídky Zboží na webových stránkách Obchodu a jeho množství;
  2. uvést způsob doručení a způsob platby z možností doručení a platby uvedených na webových stránkách obchodu;
  3. poskytnout údaje potřebné k dokončení objednávky, zejména: jméno a příjmení, bydliště a e-mailovou adresu.
 6. Informaci o celkové hodnotě Objednávky, uvedené v předchozím bodě, podává Prodávající vždy ústně, po úplném vyplnění Objednávky, nebo informováním e-mailem, spolu s informací, že uzavřením Kupní smlouvy vzniká Zákazníkovi povinnost zaplatit objednané Zboží a Kupní smlouva je tímto okamžikem uzavřena.
 7. V případě Zákazníka, který je Spotřebitelem, Prodávající vždy po odeslání Objednávky prostřednictvím e-mailu nebo kontaktního formuláře zašle Zákazníkovi potvrzení o podmínkách Objednávky.
 8. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy Klient, který je Spotřebitelem (v reakci na potvrzení podmínek Objednávky zaslané Prodávajícím) zašle na e-mailovou adresu Prodávajícího e-mail, ve kterém: akceptuje obsah zaslané Objednávky a souhlasí s jejím provedením a akceptuje obsah Pravidel a potvrzuje přečtení pokynů k odstoupení od Smlouvy.
 9. Po uzavření kupní smlouvy prodávající potvrdí zákazníkovi své podmínky zasláním na e-mailovou adresu zákazníka nebo písemně na adresu uvedenou zákazníkem.
 10. Kupní smlouva se uzavírá v polštině, angličtině a němčině a její obsah je v souladu s předpisy.

VI. Dostawa

 1. Dodání Zboží je omezeno na území Evropské unie a provádí se na adresu uvedenou Zákazníkem při zadávání Objednávky.
 2. Zákazník si může zvolit následující formy dodání objednaného Zboží:
  1. prostřednictvím kurýrní společnosti;
  2. prostřednictvím poštovního operátora;
  3. doručen do balíkomatu.
 3. Prodávající na internetových stránkách Obchodu v popisu Zboží informuje Klienta o počtu pracovních dnů potřebných pro vyřízení Objednávky a její dodání, jakož i o výši poplatků za dodání Zboží.
 4. Doba dodání a dokončení zakázky se počítá v pracovních dnech v souladu s bodem VII odst. 2. VII bod 2.
 5. Prodávající poskytne zákazníkovi doklad o koupi.
 6. Pokud má Zboží, na které se Objednávka vztahuje, různé dodací lhůty, platí pro celou Objednávku nejdelší z poskytnutých lhůt.

VII. Ceny a způsoby platby

 1. Ceny Zboží se uvádějí v polských zlotých, eurech, českých korunách, švédských korunách, norských korunách, dánských korunách a forintech podle volby Zákazníka a zahrnují všechny složky včetně DPH, cla a dalších poplatků.
 2. Klient může zaplatit elektronicky (v tomto případě bude zpracování Objednávky zahájeno poté, co Prodávající zašle Klientovi potvrzení o přijetí Objednávky a poté, co Prodávající obdrží informaci ze systému platebního zprostředkovatele, že platba byla Klientem provedena, a zásilka bude odeslána bezprostředně po dokončení Objednávky).
 3. Prodávající na internetových stránkách obchodu informuje zákazníka o datu, do kterého je povinen provést platbu za objednávku. Nezaplatí-li Zákazník ve lhůtě uvedené v předchozí větě, může Prodávající po předchozí neúčinné výzvě k zaplacení se stanovením přiměřené lhůty od Smlouvy odstoupit dle § 491 Občanského zákoníku.

VIII. Právo odstoupit od dohody

 1. Zákazník, který je spotřebitelem, může od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu podáním příslušného prohlášení do 14 dnů. Pro dodržení této lhůty stačí zaslat prohlášení před jejím uplynutím.
 2. Zákazník může prohlášení formulovat sám nebo použít vzor prohlášení, který prodávající zpřístupní na internetových stránkách obchodu.
 3. Čtrnáctidenní lhůta se počítá ode dne dodání Zboží nebo v případě Smlouvy o poskytování služeb ode dne jejího uzavření.
 4. Po obdržení oznámení o odstoupení od Smlouvy Spotřebitelem zašle Prodávající na e-mailovou adresu Spotřebitele potvrzení o přijetí oznámení o odstoupení od Smlouvy.
 5. Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy je v tomto případě vyloučeno:
  1. poskytnutí služby, pokud Prodávající službu plně poskytl s výslovným souhlasem Spotřebitele, který byl před poskytnutím služby informován, že po splnění plnění ze strany Prodávajícího ztratí právo na odstoupení od Smlouvy;
  2. Smlouva, ve které cena nebo odměna závisí na výkyvech na finančním trhu, které prodávající nemá pod kontrolou a které mohou nastat před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy;
  3. Smlouva, ve které je předmětem ustanovení Zboží, které není prefabrikované, vyrobené podle specifikací spotřebitele nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb;
  4. Smlouva, jejímž předmětem plnění je zboží, které se rychle kazí nebo má krátkou dobu trvanlivosti;
  5. Smlouva, jejímž předmětem je Zboží dodávané v zapečetěném obalu, který nelze po otevření obalu vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů, pokud byl obal po dodání otevřen;
  6. Smlouva, jejímž předmětem dodávky jsou výrobky, které jsou po dodání vzhledem ke své povaze neoddělitelné od jiných věcí;
  7. Smlouva, jejímž předmětem plnění jsou alkoholické nápoje, jejichž cena byla sjednána při uzavření kupní smlouvy a k jejichž dodání může dojít až po 30 dnech a jejichž hodnota závisí na výkyvech trhu, které prodávající nemůže ovlivnit;
  8. Smlouva, ve které Spotřebitel výslovně požadoval, aby k němu Prodávající přijel za účelem provedení neodkladné opravy nebo údržby; pokud Prodávající poskytne navíc jiné služby, než které Spotřebitel požadoval, nebo dodá jiné Zboží než náhradní díly nezbytné pro provedení opravy nebo údržby, má Spotřebitel právo na odstoupení od Smlouvy ve vztahu k dalším službám nebo Zboží;
  9. Smlouva, jejímž předmětem jsou zvukové nebo obrazové záznamy nebo počítačové programy dodávané v zapečetěném obalu, pokud byl obal po dodání otevřen; dodávka novin, periodik nebo časopisů, s výjimkou smlouvy o předplatném;
  10. Dohoda uzavřená ve veřejné dražbě;
  11. Smlouvy o poskytování ubytování k jiným než obytným účelům, přepravy zboží, pronájmu automobilů, stravování, služeb souvisejících s volnočasovými, zábavními, sportovními nebo kulturními akcemi, pokud je ve smlouvě uvedeno datum nebo doba plnění;
  12. Smlouva o poskytování digitálního obsahu, který není zaznamenán na hmotném nosiči, pokud bylo poskytování služeb zahájeno s výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy a po jeho informování prodávajícím o ztrátě práva na odstoupení od Smlouvy.
 6. V případě odstoupení od dohody na dálku se dohoda považuje za neuzavřenou. To, co strany poskytly, musí být vráceno v nezměněném stavu, ledaže by změna byla nezbytná pro určení povahy, vlastností a funkčnosti Zboží. Vrácení se uskuteční neprodleně, nejpozději do 14 dnů. Zakoupené Zboží se vrací na adresu Prodávajícího.
 7. Prodávající neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne doručení prohlášení spotřebitele o odstoupení od Smlouvy, vrátí spotřebiteli všechny platby, které spotřebitel uhradil, včetně nákladů na dodání Zboží. Prodávající provede úhradu stejným způsobem platby, jaký použil spotřebitel, pokud spotřebitel nesouhlasí s jiným způsobem úhrady, a tento způsob nebude pro spotřebitele spojen s žádnými náklady. Prodávající může zadržet vrácení plateb přijatých od zákazníka až do doby, kdy obdrží věc zpět nebo kdy mu zákazník doručí doklad o jejím vrácení, v závislosti na tom, která událost nastane dříve, pokud prodávající nenavrhl, že si věc od zákazníka vyzvedne sám.
 8. Pokud si Spotřebitel zvolil jiný způsob dodání Zboží než nejlevnější standardní způsob dodání nabízený Prodávajícím, není Prodávající povinen nahradit Spotřebiteli dodatečné náklady, které mu vznikly.
 9. Zákazník nese pouze přímé náklady na vrácení Zboží, pokud se Prodávající nedohodl, že tyto náklady ponese.

IX. Reklamace zboží v záruce

 1. Prodávající se zavazuje dodat Zboží bez vad.
 2. Prodávající odpovídá zákazníkovi, který je spotřebitelem, ze záruky za vady podle zásad uvedených v § 556 – 576 občanského zákoníku.
 3. Stížnosti vyplývající z porušení práv Klienta zaručených zákonem nebo těmito Pravidly je třeba adresovat společnosti Orange Frog Wojciech Marciniak, ul. Holenderska 23, 54-403 Wrocław, na následující e-mailovou adresu: ask@orangefrog.store.
 4. Za účelem posouzení reklamace je zákazník povinen zaslat nebo doručit reklamované Zboží a pokud možno přiložit doklad o koupi. Zboží bude dodáno nebo zasláno na adresu uvedenou v bodě 3. 3.
 5. Prodávající se zavazuje prověřit každou reklamaci do 14 dnů.
 6. V případě vad reklamace vyzve Prodávající Zákazníka k jejímu doplnění v nezbytném rozsahu, a to neprodleně, nejpozději však do 7 dnů ode dne doručení výzvy Zákazníkovi.

X. Stížnosti na poskytování služeb elektronickými prostředky

 1. Zákazník může Prodávajícímu podávat stížnosti týkající se fungování Obchodu a používání Služeb. Stížnosti lze podávat písemně na následující adresu: Orange Frog Wojciech Marciniak, ul. Holenderska 23, 54-403 Wrocław, na e-mailovou adresu: ask@orangefrog.store.
 2. Ve stížnosti by měl zákazník uvést své jméno a příjmení, korespondenční adresu, typ a popis problému.
 3. Prodávající se zavazuje posoudit každou reklamaci do 14 dnů, a pokud to nebude možné, informovat zákazníka, kdy bude reklamace posouzena. V případě vad reklamace vyzve prodávající zákazníka k jejímu doplnění v nezbytném rozsahu do 7 dnů ode dne doručení výzvy zákazníkovi.

XI. Záruky

 1. Na zboží se může vztahovat záruka výrobce.
 2. V případě Zboží v záruce jsou informace o existenci a obsahu záruky a době, na kterou byla poskytnuta, vždy uvedeny v popisu Zboží na internetových stránkách Obchodu.

XII. Mimosoudní řešení stížností a postupy nápravy

 1. Zákazník, který je spotřebitelem, má mimo jiné následující možnosti využití mimosoudního vyřizování stížností a způsobů šetření reklamací:
  1. je oprávněn obrátit se na stálý smírčí spotřebitelský soud při obchodní inspekci s návrhem na řešení sporu z uzavřené kupní smlouvy;
  2. je oprávněn požádat oblastního inspektora obchodní inspekce o zahájení mediačního řízení za účelem smírného ukončení sporu mezi Zákazníkem a Prodávajícím;
  3. může získat bezplatnou pomoc při řešení sporu mezi Zákazníkem a Prodávajícím, a to i s využitím bezplatné pomoci okresního (městského) ochránce práv spotřebitelů nebo společenské organizace, jejíž zákonné úkoly zahrnují ochranu spotřebitelů (např. Svaz spotřebitelů, Polské sdružení spotřebitelů). Poradenství poskytuje Federace spotřebitelů na bezplatné spotřebitelské lince 800 007 707 a polské sdružení spotřebitelů na e-mailové adrese porady@dlakonsumentow.pl;
  4. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XIII. Ochrana osobních údajů

Prodávající shromažďuje a zpracovává osobní údaje poskytnuté zákazníky v souladu s platnými právními předpisy a v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na webových stránkách obchodu.

XIV. Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá práva k Internetovému obchodu, včetně majetkových autorských práv, práv duševního vlastnictví k jeho názvu, internetové doméně, webové stránce Internetového obchodu, jakož i k formulářům, logům, náleží Prodávajícímu a jejich užití je možné pouze stanoveným způsobem a v souladu s Obchodními podmínkami.
 2. Řešení případných sporů vzniklých mezi Prodávajícím a Zákazníkem, který je Spotřebitelem, přísluší příslušným soudům v souladu s ustanoveními příslušných ustanovení občanského soudního řádu.
 3. Řešení případných sporů vzniklých mezi Prodávajícím a Zákazníkem, který je Podnikatelem, podléhá příslušnému soudu podle sídla Prodávajícího.
 4. Ve věcech neupravených tímto zákonem se použijí ustanovení občanského zákoníku, ustanovení zákona o poskytování elektronických služeb, ustanovení zákona o právech spotřebitelů a další příslušná ustanovení polského práva.
 5. Jakékoli změny těchto smluvních podmínek budou každému klientovi oznámeny prostřednictvím informací na domovské stránce internetového obchodu, které budou obsahovat shrnutí změn a datum jejich účinnosti. Zákazníci, kteří mají účet, budou o změnách informováni dodatečně spolu s jejich shrnutím na jimi uvedenou e-mailovou adresu. Datum účinnosti změn je nejméně 14 dní od data jejich zveřejnění. Pokud zákazník, který má zákaznický účet, nesouhlasí s novým obsahem obchodních podmínek, je povinen o této skutečnosti informovat prodávajícího do 14 dnů ode dne informování o změně obchodních podmínek. Oznámení prodávajícímu o nesouhlasu s novým obsahem obchodních podmínek má za následek ukončení smlouvy.